Zmeny v dopravných značkách od 1.4.2020

V krátkom časovom horizonte sme boli svedkami úprav dvoch podstatných zákonov pre premávku po cestných komunikáciách. Ľudovo nazývaný “cestný zákon” č. 8/2009 Z.z a Vyhláška č. 9/2009 Z.z., ktorá ho doplňovala, prešli zmenami, ktoré si vodiči môžu od apríla všimnúť najmä v pomaly pribúdajúcich zmenených dopravných značkách. Ešte minulý rok sme na našej stránke priniesli prehľad chystaných zmien v zákone, no a zmena v dopravnom značení je tak ďalším dielom v skladačke pri úprave pravidiel na našich cestách. Poďme si to teda rozmeniť na drobné.

 

Vynútené zmeny

Vyhláška 9/2009 Z.z., ktorá značky do 1.4. zahŕňala, síce nezanikla, ale podstatná časť z nej bola vyňatá a pretransformovaná do novej výhlášky č. 30/2020 Z.z. o dopravnom značení. Jadro toho, čo poznáme ako dopravné značenie, však ostalo nemenné. Stále budeme čítať význam zvislých a vodorovných značiek; dopravných zariadení; svetelných signálov a pokynov policajta. A napriek tomu, že došlo k zmene pri členení týchto skupín (výstražné, regulačné, informačné a ich podskupiny), podstatný rozdiel v použití symbolov a ich celkovom význame nenastal.

Veľkým plusom zmeny je paragraf hovoriaci o konci platnosti zvislej dopravnej značky umiestnenej na vozidle. Často sme svedkami toho, že takáto značka, umiestnená napr. na vozidle cestnej údržby, nemá na ceste ukončenie. Či už pre nedbalosť toho, kto cestu označuje, alebo pre neznalosť zákona. Toto je však s novou vyhláškou elegantne vyriešené ustanovením, ktoré uvádza, že platnosť zvislej značky umiestnenej na vozidle sa končí 100m v smere jazdy za takýmto vozidlom. Prípadne 100m za posledným vozidlom skupiny, ak je tam takýchto vozidiel viacej. Platí to aj vtedy, ak sa takéto vozidlo pohybuje. Múdre.

 

Grafika je základ

Pri stretnutí sa s novými značkami na ceste, zaujmú najmä drobné zmeny v grafike, veľkosti a prípadne aj ich farbe . A keďže obrázok povie viac ako slová, pripravili sme jednoduchý prehľad zmien vo vyobrazení značiek.